Algemene Voorwaarden Escape the City Game

Algemeen

De Escape the City Game is een recreatieve activiteit georganiseerd door Escape outdoor, hierna aangeduid als “de organisator.” Door deel te nemen aan de Escape the City Game, hierna aangeduid als “de game,” stemt de deelnemer in met deze Algemene Voorwaarden.

 

Deelname:

2.1. Deelname aan de game is op eigen risico van de deelnemer. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel, schade, verlies, of enige andere vorm van schade die de deelnemer of derden kunnen oplopen tijdens de game.

2.2. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.

 

Gedrag en Verantwoordelijkheid:

3.1. De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en dient zich te houden aan de geldende wetten, regels en voorschriften, inclusief de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de betreffende stad.

3.2. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige overtredingen van de wet, regelgeving of APV door de deelnemer tijdens de game.

3.3. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zich te gedragen op een wijze die geen gevaar oplevert voor zichzelf of anderen.

 

Annulering en Terugbetaling:

4.1. Annulering van deelname aan de game is mogelijk volgens de voorwaarden en het beleid van de organisator. Neem contact op met de organisator voor details over annuleringsvoorwaarden en terugbetalingen.

4.2. In geval van overmacht, zoals ongunstige weersomstandigheden, kan de organisator de game annuleren of uitstellen. Deelnemers worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

 

Intellectueel Eigendom

5.1. De deelnemer stemt ermee in dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de game en de materialen die worden verstrekt, eigendom zijn van de organisator.

5.2. De deelnemer mag geen foto’s, video’s of andere materialen die tijdens de game zijn verkregen, commercieel exploiteren zonder schriftelijke toestemming van de organisator.

 

Privacy

6.1. De organisator verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Raadpleeg het privacybeleid van de organisator voor meer informatie.

 

Wijzigingen en Aanvullingen

De organisator behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Deelnemers worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

Door deel te nemen aan de Escape the City Game, verklaart de deelnemer deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan, inclusief de verantwoordelijkheid voor het naleven van de wet en de APV.

Scroll to Top